22-06-17

Het Maria Magdalena mysterie


Maria Magdalena is – na Maria, de moeder van Jezus – de meest populaire vrouw. Vrijwel iedereen kent de namen, ook al is haar identiteit niet helemaal duidelijk. Legenden en overleveringen spreken elkaar nogal eens tegen en het maakt nogal wat uit of je gebruik maakt van oude bronnen of afgaat op de hedendaagse channelingen die vaak weer een heel ander beeld schetsen.

07-06-17

De hermetische cirkel


In de Hermetische filosofie wordt het inzicht in de universele wetten, de kybalion, terug gevoerd op Hermes Trismegistus, die ook bekend is als de Egyptische Thoth, de schrijver. Hermes is een van de oudste wijzen der mensheid, bron van universele kennis, minder bekend is Seshat, zijn partner....

25-05-17

De oermoeder

De oermoeder van de vrouwengeschiedenis

Voor mij waren de boeken van dr. Aninne van der Meer een openbaring: de beschrijving van hoe vrouwen zich in de geschiedenis ontwikkeld en gedragen hebben. Geweld en oorlog dateren pas uit de bronstijd. Dat betekent dat de mens niet van nature agressief is en oorlog niet van alle tijden.

Het Goddelijk Vrouwelijke

De voorgeschiedenis van de mensheid, het matriarchaat.

In de begintijd van de mens was God een Vrouw. De eerste mensengemeenschappen werden geleid door vrouwen. Dat betekent niet dat de man ondergeschikt was aan de vrouw, man en vrouw werkten samen.

06-05-17

natuurwezens


De stille werkers aan de natuur staan onder vele namen bekend. De energieën worden als kabouters, kobolden, elfen, nimfen, eenhoorns, salamanders, vuurgeesten, sylfen, undinen, gnomen of wortelwezens beleefd. Aangezien de natuurwezens elk verbonden zijn met één van de vier elementen, worden ze ookwel de elementenwezens genoemd.

11-04-17

Embryonale ontwikkeling

Embryologie en de pedagogische beelden
Waar begint het menselijk leven?  Wie gaat lezen over de embryonale ontwikkeling, ontmoet de vraag: ‘Waar begint het menselijk leven’? Bij de bevruchting? Bij de verwekking? Bij de geslachtsrijpheid van een jongen en een meisje? Bij het voelen van een kinderwens?

01-04-17

Levensloop van Carl Gustav Jung

Mensen die Jung gekend hebben, zeggen dat hij een levend voorbeeld van zijn eigen psychologie was -menselijk, feilbaar en geweldig - Jung leefde in twee werelden, geworteld in de aarde en spiritueel gecenterd.

25-03-17

de temperamentenleer

Ieder mens oriënteert zich op de buitenwereld, sommigen vanuit het denken, anderen vanuit het voelen, weer anderen gebruiken meer de gewaarwordingsfunctie, zij constateren, en weer anderen gebruiken meer de intuïtie, het op irrationele wijze aftasten en 'weten' waartoe een en ander kan leiden. Extravert of introvert vertelt iets over de bron van je motivatie, over dit alles heeft Jung, maar ook Steiner veel inzicht geboden.

Wat is er nog meer in jezelf te onderscheiden?

20-03-17

Moeder Aarde

Vrouwe Wijsheid is de wijsheid die ten grondslag ligt aan de gehele schepping; Moeder Aarde is de schepping. In wezen kan de een niet zonder de ander en zijn ze één. Door alle culturen heen hebben mensen dit proces in een vrouwengestalte vereerd.

Momenteel neemt Maria Sophiale vorm aan en ontwikkelt zij zich tot mede verlosseres, middelares en voorspreekster. Zij bouwt een brug tussen protestante en katholieke, oosterse en westerse christenen, joden en moslims.


In de beeldtraditie van het oost-christelijke wordt de Moeder Gods altijd wat afstandelijker afgebeeld als een verheven, hemelse koningin. Biddend, tronend en de weg wijzend.In de west-christelijke traditie is Maria meer een liefhebbende moeder die haar kind koestert, met name in Katholieke kringen als beeld van reinheid en toegankelijkheid.

In Maria komen alle kenmerken en beschermtaken van de oude godinnen samen

In Egypte vereerde men de Maangodin Isis, bij de Grieken was dit Demeter, in het Midden Oosten de "grote moeder" De mooie godin Venus (of Afrodite) met haar zoon Amor (of Eros) is het symbool bij uitstek om de liefde te verbeelden. In de Islam is Maria, als moeder van de laatste profeet Isa (Jezus) voor de geboorte van Mohammed, een belangrijke vrouw. Zij speelt in de devotie van Moslims een grote rol. In het proto-evangelie van Jakobus wordt vertelt dat zij geboren is uit Anna en Joachim, vele kunstafbeeldingen verwijzen hier ook naar, even als naar de ontmoeting tussen Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, en Maria. Maria is de Magna Mater (Grote Moeder) of Kybele en er zijn er meer voorbeelden te noemen die haar representeren. Maria neemt in het christendom die rol over, maar dan zijn er twee tronen: Maria zit op een troon en haar schoot is weer een troon voor Christus. Hier is zij brengster van geluk, rijkdom en overvloed.

Maria is een universeel symbool voor vrouw zijn, vruchtbaarheid en moederliefde. In de hindoestaanse traditie is de godin Yashoda de liefhebbende stiefmoeder van haar goddelijke pleegzoon Krishna.Afrikaanse godsdiensten, die dicht bij de natuur staan, vereren moeder en kind als het meest elementaire beeld in de schepping.

De Grieken benoemden Moeder Aarde in haar vier elementen: aarde (= alles wat vast is), water (= alles wat vloeibaar is, dus ook bv vloeibaar ijzer), lucht (= alles wat gasvormig is) en vuur (= uitstralende warmte). In deze vier elementen werken krachten. Krachten die het mogelijk maken dat aarde vast is, water stroomt, enz. Deze krachten, die volgens ijzeren wetmatigheden verlopen, werken ook in mensen, dieren en planten. De aarde is ermee doortrokken, en wij ook.

In de Islam is Maryam (Maria) een van de meest gerespecteerde vrouwen, zij is het rolmodel voor vrouwelijke vroomheid en moederschap. De Chinese bodhisattva Kwan Yin in het boeddhisme belichaamt het eindeloze mededogen net als de Braziliaanse Iemanjá, de candomblégodin van de liefde en de zee. (zie afbeelding).
Deze levensstroom, die wij de scheppende kracht kunnen noemen, geeft aan alles vorm. Deze scheppende kracht, gevuld met materie noemen wij gewoonlijk aarde. De wijsheid die ten grondslag ligt aan deze scheppende kracht werd in de middeleeuwen Sofia (sterrenwijsheid) genoemd. In de voorchristelijke tijd beleefde men deze wijsheid nog in de sterren waarvan de drie koningen (magiërs, wijzen, ingewijden) waarschijnlijk de laatste representanten waren.

In onze, noordelijke streken zijn van dit weten nog verflauwde beelden overgebleven, die zich onder andere uitkristalliseerden rond Vrouw Holle. Zij rijdt als rijzige witte gestalte in haar wagen (dit sterrenbeeld noemen we nu Grote Beer) en behoedt en helpt mens, dier en plant. Volgens de verhalen woont ze onder de grond in een berg of heuvel en verschijnt ze in de gedaante va een oude vrouw. (zie o.a. Sprookjes van Vrouw Holle van Paetow) Sofia en aarde in één. Deze twee verschijningsvormen zou je samen Moeder Aarde kunnen noemen.In de loop van de tijd zijn wij echter steeds intellectueler geworden. We zijn de verbinding met Sofia de edele rijzige witte gestalte, de sterrenwijsheid, kwijtgeraakt, en voor ons bewustzijn is de aarde tot een stuk materie geworden.

Moeder Aarde als leid-ster van onze ziel (meer in de richting van Sofia).

De aarde om ons heen bevat alle wijsheid, wij moeten die alleen onttoveren.Om tot zuiver beleven te kunnen komen is het van belang dat wij kunnen afdalen naar onze bron. De bron die we kunnen vinden doordat we ons met de aarde verbinden. Want wie de weg naar zijn schikgodinnen kent kan ook een verhouding vinden tot zijn lot en draagt de mogelijkheid in zichzelf Sofia te vinden.Sophia bekend is geweest bij Jezus en de eerste joodse christenen, onder wie Maria Magdalena. Alle mythen, symbolen, heilige teksten (canoniek en apocrief) en de ervaringen van mystici die met Sophia contact hebben gehad, laat zien dat het oudste godsbeeld van de joden manvrouwelijk is.

De wijsheid van Sophia: hoe mannen en vrouwen hun balans terugvinden.....
                     
Het geheim van de twee Maria’s wordt beschreven als
“de eenwording van ons lagere ik en ons hoger zelf,”
Maria is de nieuwe Eva

15-03-17

De mythe van Marduk-Michaël

Het  'gedicht van de schepping' in Babylonische legenden (Gilgamesj-epos) over de schepping van de wereld kreeg de titel van de openingswoorden:  'enuma elish...' Aan het begin van de 19de  eeuw werd een aantal verspreide fragmenten gevonden waaruit het gehele gedicht kon worden gereconstrueerd. Deze fragmenten zijn gedateerd tussen de negende en de tweede eeuw v. Chr., maar alles wijst erop dat de originele compositie van de enuma elish teruggaat tot het 2e millennium v. Chr. ter vervanging van de Sumerische versie van het begin der tijden.

14-03-17

De Perzische en de Indiase zonnecultus

De reis naar de Zon of het licht van kennis, de zonnegod Surya en Mithras met de zeven inwijdingen.


03-03-17

kunst in de muziek

Barokmuziek heeft hetzelfde ritme als onze hartslag: er zijn 60 tot 64 tellen per minuut. Dit is ook het eerste geluid dat we als foetus horen: het ritme van het moederhart. Barokmuziek is een vorm van westerse klassieke muziek, barok is kunst van het gevoel als tegenhanger van de ratio, het verhoogd de concentratie en zorgt ervoor dat je hersenen in de zogeheten “alfa-state” komen. Zoek muziek van componisten die je leuk vindt (als je bijvoorbeeld niet van Bach houdt); moderne muziek die geschikt is, is bijvoorbeeld die van Philip Glass of Einaudi.

15-02-17

een vrouw in de kunst

Ans Markus is een fenomeen. Hoewel wel vergeleken met Willink, of het werk van de magisch realisten, hoort haar realisme uiteindelijk overal en nergens bij en is haar ‘verstilde’ fijn-geschilderde beeldtaal typisch als die van Ans Markus te herkennen. De afgelopen vijfentwintig jaar maakte ze meer dan 650 schilderijen. Over ‘Vrouwen die vrij willen zijn’, zoals ze zelf zegt - het realisme en het nieuwe realisme - kunststromingen die leiden tot nieuwe ontwikkelingen van de fotografie?

10-02-17

Art nouveau

Art nouveau kende een korte maar hevige bloeitijd, dat zich voornamelijk uitbreidde tijdens de belle époque. In West-Europa was de stijl ruim voor 1910 al verleden tijd, in het oosten kon ze wat langer overleven.

02-02-17

beeldende kunst ontwikkelingen

Met de periode van de Beeldenstorm (1522-1566) ging veel oorspronkelijke kennis verloren; grote meesters uit de Renaissance periode gaven hun (geheime) kennis door in verborgen symboliek of beelden, b.v. rondom het leven van Maria Magdalena. Wie weten nog de traditie van het Heilig Huwelijk, de Hieros Gamos en de 'ingewijde' symboliek?